Flurostar 180

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, augu un daudzgadīgo stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumos, ganībās un zālienā.