Kinvara

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar/bez stiebrzāļu pasējas, stiebrzāļu sējumos sēklai un lopbarībai, ganībās un zālienā.