Monitor

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās rudzusmilgas ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos.