Botiga

Selektīvs, pieskares un sistēmas iedarbības herbicīds dažu viendīgļlapju un īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai kukurūzas sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgo vielu nosaukumi un saturs
piridāts, 300 g/l,
mezotrions 90 g/l

Preparatīvā forma

dispersija eļļā

Reģistrācijas numurs

0808