Ergon

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgo vielu nosaukumi un saturs
metil-metsulfurons, 68 g/kg,
metil-tifensulfurons, 682 g/kg

Preparatīvā forma

disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs

0357