Flurostar 180

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, auzu un daudzgadīgo stiebrzāļu (sēklai un lopbarībai) sējumos, ganībās un zālienā

Vispārīga informācija

Darbīgā vielas nosaukums un saturs
fluroksipirs, 180 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0644