Kinvara

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu, ziemas miežu, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar/bez stiebrzāļu pasējas, stiebrzāļu sējumos sēklai un lopbarībai, ganībās un zālienā

Vispārīgā Informācija

Darbīgo vielu nosaukumi un saturs
MCPA, 233 g/l, fluroksipirs,
50 g/l, klopiralīds, 28 g/l

Preparatīvā forma

mikroemulsija

Reģistrācijas numurs

0672