Monitor

Selektīvs, sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un parastās rudzusmilgas ierobežošanai ziemas kviešu, tritikāles un vasaras kviešu sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
sulfosulfurons, 75 %

Preparatīvā forma

disperģējošas granulas

Reģistrācijas numurs

0145