Proman

Selektīvs, augsnes iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai kartupeļu stādījumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
metbromurons, 500 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0656