Rapsan 500 SC

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
metazohlors, 500 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0546