Rapsan Plus SC

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgo vielu nosaukumi un saturs
metazohlors, 333 g/l,
kvinmeraks, 83 g/l

Preparatīvā forma

suspensijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0618