Roxy 800 EC

Herbicīds īsmūža divdīgļļapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos un kartupeļu stādījumos

Vispārīgā Informācija

Darbīgās vielas nosaukums un saturs
prosulfokarbs, 800 g/l

Preparatīvā forma

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas numurs

0518