Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, telefons – 112

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.