Roxy 800 EC

Herbicīds īsmūža divdīgļļapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un ziemas tritikāles sējumos un kartupeļu stādījumos.